InVałbrzych sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu ogłasza negocjacje na najem lokali użytkowych położonych w Wałbrzychu przy ul. Lubelskiej 1.

InVałbrzych sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu ogłasza negocjacje na najem lokali użytkowych położonych w Wałbrzychu przy ul. Lubelskiej 1.

 1. Przedmiot negocjacji.

Przedmiotem negocjacji jest najem następujących lokali użytkowych, położonych w Wałbrzychu przy ul. Lubelskiej 1 i pozostających w zasobach Spółki InVałbrzych sp. z o. o.:

 • lokal o pow. użytkowej 55,85 m2
 • lokal o pow. użytkowej 26,27 m2
 • lokal o pow. użytkowej 19,11 m2

Lokale są przeznaczone do najmu na czas nieokreślony w celu prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej.

Oględziny przedmiotu najmu są możliwe po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu: 609 001 386.

 1. Opłaty z tytułu najmu.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi 8,50 zł netto za 1 m2. Czynsz płatny jest miesięcznie z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Cena wywoławcza nie obejmuje:

 • podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z Najemcą,
 • opłat za dostawę energii elektrycznej, wody, odbiór ścieków i odpadów komunalnych (zgodnie z zawartymi umowami przez Najemcę bądź Wspólnotę Mieszkaniową),
 • wszelkich kosztów adaptacji lokalu do rodzaju prowadzonej przez Najemcę działalności.

W lokalu niezbędne jest przeprowadzenie remontu niezwiązanego z pracami adaptacyjnymi, o których mowa powyżej. Zakres prac remontowych, termin zakończenia, koszt oraz szczegóły rozliczeń zostaną szczegółowo określone w umowie najmu.

 1. Termin negocjacji: 12 maja 2021 r.

Negocjacje odbędą się w siedzibie Spółki InVałbrzych sp. o.o. w Wałbrzychu (58 – 306) przy ul. Piastów Śląskich 1.

 

Warunkiem przystąpienia do negocjacji jest wniesienie wadium w kwocie 2000na rachunek bankowy InVałbrzych Sp. z o.o.: 14 1140 2091 0000 2544 9700 1001 najpóźniej do dnia 10 maja 2021 r. Za dzień wpływu wadium uważa się dzień uznania środków pieniężnych na rachunku Spółki. Warunkiem udziału w negocjacjach będzie okazanie potwierdzenia przelewu wadium. Wadium wniesione przez uczestnika, może być zaliczone na poczet zabezpieczenia lub przyszłego czynszu za najem. Pozostałym uczestnikom, wadium zostanie niezwłocznie zwrócone.

 1. Udział w negocjacjach.

 

Oferty wstępne należy przesyłać lub składać w siedzibie Spółki do dnia 10 maja 2021 r. do godz. 15:00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta wstępna do negocjacji najmu lokali użytkowych w Wałbrzychu, ul. Lubelska 1”. Spółka dopuszcza możliwość składania ofert w formie dokumentowej za pośrednictwem wiadomości e-mail (skan podpisanej oferty).

Oferta wstępna powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko oraz adres uczestnika lub nazwę i adres firmy, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna,
 2. proponowaną wysokość czynszu najmu za 1 m2 powierzchni lokalu wraz z informacją, którego lokalu dotyczy (możliwe jest złożenie jednej oferty na jeden, dwa lub trzy lokale mieszkalne)
 3. oświadczenie o braku zaległości finansowych wobec Gminy Wałbrzych,
 4. oświadczenie, że uczestnik zapoznał się ze stanem technicznym lokalu, warunkami najmu i negocjacji określonymi w ogłoszeniu oraz z Regulaminem wynajmu lokali pozostających w zasobach spółki InVałbrzych sp. z o.o. w Wałbrzychu i przyjmuje te warunki oraz stan techniczny lokalu bez zastrzeżeń,
 5. Klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb negocjacji umowy najmu lokalu użytkowego.

Stawka czynszu proponowana przez oferenta podlega negocjacji. W przypadku udziału więcej niż jednego uczestnika, negocjacje odbywają się w formie ustnej licytacji stawki czynszu. Ustala się przebicie licytowanej stawki czynszu nie mniejsze niż o 0,10 zł, w przypadku udziału więcej niż jednego uczestnika.

 1. Kryteria wyboru oferty.

Najwyższa proponowana wysokość czynszu za najem 1 m2 powierzchni każdego z lokali użytkowych.

Organizator negocjacji zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia negocjacji bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące negocjacji można uzyskać w siedzibie InVałbrzych sp. z o.o. bądź telefonicznie: od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00, od momentu ukazania się ogłoszenia o negocjacjach na stronie internetowej InVałbrzych sp. z o.o..

Dokumenty do pobrania:

 • Regulamin wynajmu lokali pozostających w zasobach spółki InVałbrzych sp. z o.o. w Wałbrzychu,
 • Klauzula przetwarzania danych osobowych.
Klauzula informacyjna InVałbrzych