‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎REALIZACJA
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎INWESTYCJI

InVałbrzych wspiera inwestorów na każdym z poniżej opisanych etapów.

Nasze usługi są nieodpłatne.

I ETAP

UZYSKANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY LUB DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wymagane jest w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla każdej inwestycji budowlanej, dla której przepisy prawa budowlanego przewidują obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, a także w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Decyzje te wydawane są przez Wójta, Burmistrza lub Prezydenta miasta. Możesz także skorzystać bezpośrednio z pomocy InVałbrzych.

II ETAP

POZYSKANIE TERENU POD INWESTYCJĘ

Każdy ma prawo wglądu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz może uzyskać wypis i wyrys z planu, za które pobierana jest opłata administracyjna. Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy podejmowaniu decyzji o wyborze danej nieruchomości.

Pozyskanie terenu z zasobów Gminnych następuje poprzez zakup nieruchomości lub inną formę nabycia prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (użytkowanie wieczyste, dzierżawa). Sprawy związane z nabyciem terenu prowadzone są w odpowiedniej komórce zajmującej się sprzedażą nieruchomości w danej gminie.Przeznaczenie terenu określają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku ich braku, decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.

III ETAP

SPORZĄDZENIE PROJEKTU

Projekt budowlany, będący załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę, sporządza osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w określonej specjalności i jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. Projekt budowlany powinien zawierać wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty określone przepisami szczególnymi.

Jako InVałbrzych pomagamy przedsiębiorcom również na tym etapie.

IV ETAP

UZYSKANIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Decyzję pozwolenia na budowę wydaje Prezydent Miasta na prawach powiatu lub właściwy Starosta Powiatu ziemskiego. Wnioski o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu i Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu.

Do wniosku należy załączyć:

projekt budowlany (4 egzemplarze),

oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz

decyzję o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego – jeżeli są one wymagane.

V ETAP

ROZPOCZĘCIE REALIZACJI INWESTYCJI

Rozpoczęcie budowy może nastąpić na podstawie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub na podstawie zgłoszenia o wykonaniu robót budowlanych, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę.

InVałbrzych wspiera przedsiębiorców także na tym etapie.

Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę:

• Prezydenta lub Starostę,

• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (dla terenu miasta lub powiatu)

oraz

• projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

VI ETAP

ODDANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO DO UŻYTKOWANIA

Właściwym organem do wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Po zakończeniu inwestycji inwestor:

składa zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania (gdy nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie),

składa zawiadomienie o zakończeniu budowy oraz wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (gdy organ nałożył taki obowiązek w pozwoleniu na budowę).