INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

BIURO NIERUCHOMOŚCI PERFECT HOME


Perfect Home

ul. Andersa 91/1
58-304 Wałbrzych

tel. 791 151 121

e-mail: biuro@mieszkamdobrze.pl

https://www.mieszkamdobrze.pl/

ABC NIERUCHOMOŚCI


abc nieruchomości

ul. Broniewskiego 65B
58-309 Wałbrzych

tel. 602 826 652
tel. 74 307-03-16
e-mail: biuro@abcnieruchomosci.org

http://www.abcnieruchomosci.org/

DOM FINANSOWY


Dom Finansowy

ul. Hetmańska 1
58-316 Wałbrzych

tel. 748479681
tel. 603920405
e-mail: biuro@domfinansowy.net
e-mail: k.matula@domfinansowy.net

Facebook

EN SERVICE
BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI


enservicee

Kościuszki 8a/105
58-310 Szczawno Zdrój

tel. 600 446 137
e-mail: biuro@enservice.pl

www.enservice.pl

NIERUCHOMOŚCI
SOWA & VICTORIA


Sowa & Victoria Nieruchomości

ul. Słowackiego 5
58-300 Wałbrzych

tel. 601 570 621
e-mail: biuro@sowa.nieruchomosci.pl

www.sowa.nieruchomosci.pl

MENTOR NIERUCHOMOŚCI


MENTOR Nieruchomości

ul. Topolowa 25/2
58-309 Wałbrzych

tel: 535 285 514
e-mail: iwona.mika@mentornieruchomosci.pl

www.mentornieruchomosci.pl

SUKCES NIERUCHOMOŚCI


Sukces Nieruchomości

ul. Kościuszki 7/2
58-310 Szczawno- Zdrój

tel. 513-130-023
tel. 509-180-718
e-mail: e.poplawska@sukcesnieruchomosci.pl

WOŹNIAK NIERUCHOMOŚCI


WOŹNIAK NIERUCHOMOŚCI

Pługa 9 /1
58-300 Wałbrzych

tel. 74 663 80 29
tel. 698 956 007
e-mail: biuro@wozniak-nieruchomosci.pl

www.wozniak-nieruchomosci.pl

RYNEK PRZEDSIĘBIORCÓW

AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI
WROCŁAWSKIEJ S.A.


Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Logo

pl. Solny 14
50-062 Wrocław

+48 71 78 35 310
+48 71 78 35 311
office@invest-in-wroclaw.pl

ARAW S.A. jest publiczną spółką non profit, w całości należącą do samorządów. Jej celem jest tworzenie warunków aktywizacji gospodarczej, w szczególności ożywianie rynków lokalnych, trwałe ograniczanie bezrobocia oraz realizacja projektów związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości.

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA
ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.


Wyniki wyszukiwania Wynik z internetu z linkami do witryny Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego Logo

ul. Szczawieńska 2
58 – 310 Szczawno-Zdrój

tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

Biuro czynne: 7:30 – 15:30

Instytucja wspierająca rozwój prywatnej przedsiębiorczości opartej na wiedzy i przystosowanie struktur otoczenia biznesowego do współpracy z instytucjami Unii Europejskiej.

Rodzaj wsparcia:

• pomoc szkoleniowo-doradcza

• dotacje unijne

• organizacja finansowania zewnętrznego ze środków europejskich bądź z funduszy instytucji finansowych

• przygotowanie spółek typu start-up/spin-off do pozyskania środków z rynku kapitałowego

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.


Wyniki wyszukiwania Wynik z internetu z linkami do witryny Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Logo

al. Kasztanowa 3a-5
53-125 Wrocław
sekretariat: pok. 304

tel. +48 71 73 66 301
e-mail: biuro@dawg.pl

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej jest spółką ze 100% udziałem Samorządu Województwa Dolnośląskiego, działającą na rzecz i w imieniu Samorządu. Jej celem jest wspieranie przedsiębiorczości i pobudzanie innowacyjności regionu, poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MSP i wspieranie ich rozwoju oraz kształtowanie wizerunku województwa za granicą.

Rodzaj wsparcia:

• pozyskiwanie i obsługa inwestorów zagranicznych oraz polskich

• promocja inwestycyjna Dolnego Śląska

• wsparcie i pobudzanie eksportu dolnośląskich przedsiębiorców

• organizacja misji gospodarczych

• doradztwo gospodarcze dla sektora MŚP

• wsparcie innowacyjnych przedsięwzięć, głównie start up

• wsparcie finansowe przedsiębiorców sektora MŚP

• pomoc w rozpoczynaniu działalności i prowadzeniu firmy (marketing, zarządzanie, organizacja)

• doradztwo specjalistyczne dla firm ( inwestycyjne, proinnowacyjne, proeksportowe, strategie marketingowe, biznes plany, wnioski o dofinansowanie)

• finansowanie rozwoju działalności gospodarczej

• działania w obszarze ochrony środowiska

FUNDUSZ REGIONU WAŁBRZYSKIEGO


Fundusz Regionu Wałbrzyskiego Logo

ul. Limanowskiego 15
58-300 Wałbrzych

tel: +48 74 66 44 810
fax: +48 74 66 44 822
e-mail: biuro@frw.pl

Biuro czynne: 7:30 – 15:30

Instytucja pozarządowa działająca w otoczeniu biznesu, której celem jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz budowanie postaw przedsiębiorczych w kraju.

Rodzaj wsparcia:

• szkolenia

• pożyczki

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ


Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej Logo

ul. Słowackiego 23A
58-300 Wałbrzych

tel. 74 84 74 150
fax 74 84 74 151
ipaw@ipaw.walbrzych.eu

pon., śr., czw.: 07:30 – 15:30
wt.: 07:30 – 16:30
pt.: 07:30 – 14:30

Rodzaj wsparcia:

• dofinansowania projektów

O dofinansowanie projektu na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej mogą starać się podmioty publiczne lub prywatne (z wyłączeniem osób fizycznych), określone jako beneficjenci w Poddziałaniach RPO WD 2014-2020 skierowanych do ZIT AW. Wsparcie dotyczy m.in. dofinansowania z zakresu inwestycji w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny, kompleksową modernizację energooszczędną budynków, budowę ścieżek edukacyjnych i rewitalizację terenów rekreacyjnych, przebudowę dróg, czy bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób o trudnej sytuacji na runku pracy, a także doposażenie szkół i placówek dydaktycznych.

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
WE WROCŁAWIU. ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Logo

Kolejowa 8
58-310 Szczawno-Zdrój

tel. 74 841 50 41

www.wfosigw.wroclaw.pl

Regionalna instytucja finansów publicznych. Zadaniem Funduszu jest wspieranie ochrony środowiska. Jego celem strategicznym jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami poprzez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku. Podstawowymi priorytetami są:

• szeroko rozumiana ochrona atmosfery (w tym odnawialne źródła energii i poprawa efektywności energetycznej)

• ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi,

• racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi,

• ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów,

• edukacja ekologiczna.