Deklaracja dostępności Strona internetowa InVałbrzych

InVałbrzych Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://invalbrzych.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Kwieciński.
 • E-mail: admin@invalbrzych.pl
 • Telefon: 746643826

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu InVałbrzych Sp. z o.o.
 • Adres: ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych
 • E-mail: biuro@invalbrzych.pl
 • Telefon: +48 74 66 70 510

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostęp do budynku jest bezporgowy, do biur zlokalizowanych na 3 piętrze można dojechać windą. Na parkingu przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsac dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
 • na stronie internetowej można zmieniać rozmiar tekstu
 • na stronie internetowej można zmieniać kontrast
 • na stronie internetowej można zmieniać podświetlenie
 • na stronie internetowej można zmieniać podkreślenie linków
 • na stronie internetowej można zmieniać czcionkę