Zapraszamy do składania ofert.

InVałbrzych Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na naprawę ściany głównej klatki schodowej w budynku Przychodni “Na Browarnej”, przy ul. Browarnej 3, 58-300 Wałbrzych, działka nr 275/1, obręb nr 21 Nowe Miasto.

 • Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa Przedmiar Robót, stanowiący załącznik nr 1, oraz Projekt Umowy, stanowiący załącznik nr 2
 • Zaleca się, by Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu wraz z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty. Oględziny nieruchomości są możliwe po wcześniejszym umówieniu się pod nr telefonu: 609 001 386
 • Oferty, na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia, należy przesyłać lub składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem “Oferta na zadanie pt. Naprawa ściany głównej klatki schodowej w budynku Przychodni Na Browarnej”, na adres:

InVałbrzych Sp. z o.o.

 1. Piastów Śląskich 1

58-306 Wałbrzych

 • Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy wraz z podpisaną specyfikacją materiałową
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania i unieważnienia Zapytania Ofertowego na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyny
 • Klauzula RODO – stanowi załącznik nr 4
 • Termin rozpoczęcia i zakończenia prac: 12 tygodni od podpisania umowy
 • Data zakończenia przyjmowania ofert: 10.09.2021, godz.: 10:00
 • Termin otwarcia ofert: 10.09.2021, godz. 10:15
 • Termin zadawania pytań: do 09.09.2021, godz. 15:00

UWAGA!

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji robót opisanych w przedmiarze robót, jeżeli w przedmiarze robót nie zostały zawarte oddzielnie pozycje, to wszystkie roboty muszą być uwzględnione w jednostkowych cenach ryczałtowych istniejących pozycji przedmiaru robót. W przypadku robót rozliczonych w systemie ryczałtowo – ilościowym, wydruk kosztorysu powinien zawierać cenę jednostkową w pozycji kosztorysowej wraz z rzutami. Parametry techniczne materiałów, jakie należy zastosować wynukają z załączonej specyfikacji materiałowej, którą po zatwierdzeniu należy dołączyć do oferty.

Załączniki:

 1.  zał. nr 1 – Przedmiar Robót
 2.  zał. nr 2 – Projekt Umowy
 3.  zał. nr 3 – wzór Oferty
 4.  zał. nr 4 – klauzula RODO
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4