Dolnośląski Fundusz Gospodarczy oferuje przedsiębiorcom m.in. poręczenie zapłaty wadium.

Aby umożliwić uczestniczenie w wielu postępowaniach o wysokiej wartości finansowej przedsiębiorca nie musi „zamrażać” swoich środków tylko wystąpić o

👉 poręczenie zapłaty wadium

👉 poręczenie faktoringu

👉 poręczenie kredytów i pożyczek

👉 poręczenie transakcji leasingowych

do Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o., który w atrakcyjnej cenie (od 0,5% wartości poręczenia, min. 200 zł) oferuje taką możliwość dolnośląskim przedsiębiorcom.

Oferta ta skierowana jest do:

ℹ mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, posiadającego siedzibę lub prowadzącego działalność na obszarze województwa dolnośląskiego

ℹ przedsiębiorcy posiadającego zdolność do obsługi zobowiązań

ℹ przedsiębiorcy typu startup

Poręczenia zapłaty wadium DFG są honorowane w postępowaniach na podstawie art. 97 ust. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

👉 pieniądzu;

👉 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

👉 gwarancjach bankowych;

👉 gwarancjach ubezpieczeniowych;

👉 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).

Poręczenia wadialne udzielane są w postępowaniach organizowanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. W postępowaniach organizowanych z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych poręczenie zapłaty wadium może być udzielone jeśli jego organizatorami są:

  • jednostki sektora finansów publicznych,
  • przedsiębiorstwa państwowe,
  • spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
  • spółki z udziałem Skarbu Państwa,
  • spółdzielnie mieszkaniowe,
  • spółki wodne,
  • przedsiębiorstwa energetyczne.

Poręczenia zapłaty wadium udzielane w ramach pakietu wadialnego

  • maksymalny czas udzielenia poręczenia do 127 dni
  • maksymalna wartość jednego poręczenia wadialnego do 500 tys. zł
  • wystawienie poręczenia nawet w jeden dzień

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy Państwa do kontaktu z Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym:

tel. 71 736 04 90

tel. kom. 696 871 433

tel. kom. 534 699 663

50-148 Wrocław, ul. Wita Stwosza 3

www.dfg.pl

wadia@dfg.pl

www.dfg.pl