675/8 675/10 675/11 675/12 przy ul. Spacerowej. Nazwa własna całego obszaru inwestycyjnego „Czarodziejska Góra”

Powierzchnia: 2,8298 ha

Miejscowość: Jedlina-Zdrój

Działka inwestycyjna w Jedlinie-Zdrój, maksymalna wielkość 2,8298 ha, możliwość powiększenia o 1,0782 ha przez dołączenie bezpośrednio przylegających działek.

Położenie

Nazwa lokalizacji 675/8
675/10
675/11
675/12
przy ul. Spacerowej. Nazwa własna całego obszaru inwestycyjnego „Czarodziejska Góra”
Spacerowa Street. Invented name the whole area of investment “Magic Mountain”
Miasto/Gmina Jedlina-Zdrój
Powiat Wałbrzych
Województwo dolnośląskie

 

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] 2,8298 ha
Kształt działki Nieregularny
Możliwość powiększenia terenu (krótki opis) Możliwość powiększenia terenu o powierzchnię 1,0782 ha

 

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2
włączając 23% VAT
60 PLN/m2 +23% VAT
Właściciel/właściciele Gmina Jedlina-Zdrój
Aktualny stan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położnych w rejonie ul. Piastowskiej, ul. Wałbrzyskiej i terenu kolejowego w Jedlinie-Zdroju, przyjęty uchwałą Nr XXI/136/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 listopada 2013 r.
Działki oznaczone są symbolem 2UZu/UT z zapisem teren usług lecznictwa uzdrowiskowego z dopuszczeniem usług turystyki.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „§ 26. Dla terenów oznaczonych symbolami 1UZu/UT i 2UZu/UT ustala się:
1. Przeznaczenie:
1) zabudowa usług i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego z dopuszczeniem usług turystyki,
2) obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne;
3) obiekty małej architektury, budynki gospodarcze i garażowe, parkingi, zieleń urządzona.
2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku realizacji nowej
zabudowy oraz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynków istniejących:
1) linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
2) wysokość zabudowy: nie większa niż 14 m;
3) liczba kondygnacji: nie więcej niż 4, w tym poddasze użytkowe;
4) geometria dachu: dach spadzisty o kącie nachylenia połaci od 20° do 45° z dopuszczeniem dla budynku
gospodarczego i garażowego dachu płaskiego;
5) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 50% powierzchni działki;
6) powierzchnia zabudowy nie większa niż 40% powierzchni działki;
7) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) minimalny: 0,20,
b) maksymalny: 2,40.
3. Dopuszczalne poziomy hałasu określone w przepisach szczególnych jak dla terenów szpitali w miastach.”

 

Charakterystyka działki

 

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane
Różnica poziomów terenu [m] 40,00 m
Obecne użytkowanie Działka nieużytkowana
Zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych (T/N) N
Poziom wód gruntowych [m] Poniżej 20m poniżej poziomu terenu i głębiej
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) N
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) N
Przeszkody podziemne (T/N) N
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) N
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) N
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) N

 

Połączenia transportowe

 

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Do terenu prowadzi droga asfaltowa o szerokości 5-6 m. Ograniczenia – strefa zamieszkania (do 20 km/godz.)
Autostrada / droga krajowa [km] Autostrada A2 – 280 km
Autostrada A4 – 60 km
Droga krajowa nr 35 – 25 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Wrocław [76 km] Opole [146 km]
Kolej [km] Stacja Jedlina-Zdrój – 2 km
Linia kolejowa Wałbrzych – Kłodzko
Bocznica kolejowa [km] Wałbrzych – 15 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Wrocław [74 km]
Najbliższe miasto wojewódzkie Wrocław [76 km]

 

Istniejąca infrastruktura

 

Elektryczność na terenie (T/N) N
Odległość przyłącza od granicy terenu Stacja R-249-32 przy ul. Północnej, odległość ok. 900m
Napięcie 20/04kV
Dostępna moc 550kW
Gaz na terenie (T/N) T
Odległość przyłącza od granicy działki Ok. 50m
Wartość kaloryczna 40,508MJ/Nm3
Średnica rury 125 mm
Dostępna objętość
Woda na terenie (T/N) T
Odległość przyłącza od granicy terenu Ok. 50m
Dostępna objętość Brak danych
Kanalizacja na terenie (T/N) N
Odległość przyłącza od granicy terenu Wpięcie do kanalizacji sanitarnej ul. Wałbrzyskiej, odległość ok 400m
Dostępna objętość Brak danych
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie
Ścieki zrzucane do oczyszczalni w Jugowicach
Telefony (T/N) T
Odległość przyłącza od granicy terenu Ok. 50m

 

Uwagi

 

Jedlina-Zdrój jest miejscowością uzdrowiskową, położoną w południowej części województwa dolnośląskiego. Miasto położone jest na Przedgórzu Sudeckim w obrębie Gór Wałbrzyskich na wysokości 400-800 m n.p.m.

Miasto liczy 4747 mieszkańców (dane na 31.12.2015 r.). Bezrobocie na terenie miasta                wynosi ok. 18% i jest wyższe niż bezrobocie w kraju.

Powierzchnia Jedliny-Zdroju 17,5 km2, z tego 50,7 % stanowią lasy i bory mieszane górskie. Kompleksy leśne istnieją również na terenie centrum miasta, parki i turystycznie zagospodarowane tereny leśne tzw. Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny, na trasie którego zlokalizowany jest wyciąg narciarski, całoroczny tor saneczkowy, źródła wód mineralnych, promenady, parki, punkty widokowe i polany rekreacyjne.

Jedlina-Zdrój wraz ze Szczawnem-Zdrój tworzy spółkę pod nazwą „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina”.

Obiekty uzdrowiskowe to Dom Zdrojowy wraz z zakładem przyrodoleczniczym, trzy budynki sanatoryjne w tym szpital kardiologiczny, w których jednorazowo przebywać może 150 kuracjuszy. Profil leczenia uzdrowiska Jedlina-Zdrój obejmuje: schorzenia dróg oddechowych, nerwice, wczesną rehabilitację kardiologiczną, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa oraz tzw. ogólne przypadłości. Niezaprzeczalnym atutem uzdrowiska jest specyficzny mikroklimat (górski średnio-bodźcowy) a także cisza i walory krajobrazowe.

Istniejące walory uzdrowiskowe i turystyczne to szansa rozwoju miasta. Funkcja uzdrowiskowa przez długie lata była i w dalszym ciągu jest funkcją wiodącą. Atrakcyjne i nowoczesne uzdrowisko      z uzupełniającą rolą turystyki sportu i rekreacji  wydają się być najważniejszymi kierunkami działania  dla przyszłości Jedliny-Zdroju.

Przemysł w mieście odgrywa niewielka rolę, największym zakładem produkcyjnym jest firma należąca do grupy LAPP IZOLATORY zajmująca się produkcją izolatorów kolejowych i średniego napięcia.

Mapa

 

Osoba przygotowująca ofertę

 

Osoby do kontaktu

 

POBIERZ OFERTĘ W FORMACIE PDF