Już wkrótce przetarg na działki w Jedlinie - Zdroju.

W dniu 23.06.2021 r. odbędzie się przetarg:

👉na działkę nr 10/17 obręb Glinica przy ul. Kamiennej

📌 Powierzchnia działki: 0,2200 ha

📌Cena wywoławcza: 60 000,00 zł

📌 Numer KW: SW1W/00075751/4

📌 Obszar jest objęty MPZP

📌 wadium należy wpłacić do 14.06.2021 r., w kwocie 5 000,00 zł na rachunek na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój nr 13102050950000560200114280 w PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu,  z dopiskiem na dowodzie wpłaty (przelewie) „wadium-działka nr 10/17”.

Opis nieruchomości:
Działka numer 10/17 o powierzchni 2200 m2 ma kształt wieloboku. Teren ten ma zróżnicowane ukształtowanie, pofałdowany, o spadku w kierunku południowo-wschodnim, porośnięty trawą, samosiejkami drzew, krzewów i drzewami owocowymi. Według danych geodezyjnych przez działkę przebiega urządzenie wodne – rów, do którego z sąsiednich terenów doprowadzona jest deszczówka. Południowo-zachodnią część działki przecina sieć kanalizacji sanitarnej sąsiedniego budynku mieszkalnego. W południowo-wschodniej części działki znajduje się słup energetyczny – działkę przecina napowietrzna linia energetyczna. W sąsiedztwie działki znajdują się sieci: energetyczna, wodno-kanalizacyjna, teleinformatyczna. Nieruchomość przylega do drogi publicznej ulicy Moniuszki. Wzdłuż granicy z drogą znajduje się rów.
Nieruchomość znajduje się poza centrum miasta w odległości około 200 m od głównych ciągów komunikacyjnych – ulicy Kłodzkiej, która stanowi fragment drogi wojewódzkiej nr 381 łączącej Wałbrzych z Nową Rudą i Kłodzkiem. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niska i tereny zielone. Przystanki komunikacji publicznej, pojedyncze punkty handlowo-usługowe – w większej odległości. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój nieruchomość gruntowa    nr 10/17 oznaczona jest symbolem 4.5MN/MW z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej.
2. W ewidencji gruntów działka nr 10/17 oznaczona jest użytkiem B –  tereny mieszkaniowe.

III. Obciążenia nieruchomości:
Nieruchomość nie jest obciążona.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ul. Poznańskiej nr 2.

link do ogłoszenia znajdą Państwo tutaj ▶ ogłoszenie

22.06.2021 r. odbędzie się przetarg:

👉na działkę nr 93/13 obręb Glinica przy ul. Kamiennej

📌 Powierzchnia działki: 0,2033 ha

📌Cena wywoławcza: 81 000,00 zł

📌 Numer KW: SW1W/00074831/2

📌 Obszar jest objęty MPZP

📌 wadium należy wpłacić do 15.06.2021 r., w kwocie 5 000,00 zł na rachunek na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój nr 13102050950000560200114280 w PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu,  z dopiskiem na dowodzie wpłaty (przelewie) „wadium-działka nr 93/13”.

Opis nieruchomości:
Działka nr 93/13 o powierzchni 2033 m2 ma kształt wieloboku. Część pierwsza stanowi wąski długi pas gruntu o wymiarach około 6,3 m x 25 m i jest łącznikiem części zasadniczej działki z ulicą Kamienną. Część zasadnicza o kształcie nieco zbliżonym do prostokąta ma długość około 63 m i zmienną szerokość od około 14 m do około 29 m. Teren pofałdowany, wykorzystywany jako ogródki przydomowe sąsiednich nieruchomości. Działkę porastają drzewa i krzewy owocowe oraz rośliny ozdobne. Na gruncie znajdują się także altany działkowe nie związane trwale z gruntem oraz infrastruktura. Działka nie jest uzbrojona – w zasięgu działki znajduje się sieć energetyczna, wodno – kanalizacyjna i telekomunikacyjna. Działka posiada dostęp do drogi publicznej, ulicy Kamiennej. Nieruchomość położona jest w odległości około 200 metrów od głównych ciągów komunikacyjnych – ulicy Kłodzkiej, przy której znajdują się przystanki komunikacji zbiorowej oraz pojedyncze punkty handlowe. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, budynki mieszkalne jednorodzinne, tereny zielone oraz tereny niezabudowane przeznaczone pod mieszkalnictwo. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój nieruchomość gruntowa nr 93/13 oznaczona jest symbolem 4.7MN/MW z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej. W ewidencji gruntów działka nr 93/13 oznaczona jest użytkiem: Bp –  zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.
Nieruchomość jest obciążona pięcioma umowami dzierżawy:
powierzchnia 192 m2 – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 18.08.2021 r.,
powierzchnia 214,60 m2 – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31.07.2021 r.,
powierzchnia 74,75 m2 – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31.08.2022 r.,
powierzchnia 71,50 m2 – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31.08.2022 r.,
powierzchnia 234,00 m2 – umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 30.06.2022 r.,
a wolna jest od innych praw i roszczeń osób trzecich. W razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy (art. 678 §1 Kc).

Przetarg odbędzie się w dniu 22 czerwca 2021 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ul. Poznańskiej nr 2.

link do ogłoszenia znajdą Państwo tutaj ▶ ogłoszenie

Nieruchomości można obejrzeć po uprzednim kontakcie telefonicznym:

ℹ Arkadiusz Grudzień

📞 609 001 356